Escola verda

El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l'escola d'acord amb els nous reptes de l'educació i ho fa a través de l'objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

Els nostres objectius són:

-Implicar a tot el claustre

- Impulsar la dinamització del procés de millora a través del Comitè Ambiental.

-Elaborar i revisar, de manera periòdica, el seu Pla d'educació per a la sostenibilitat.

- Dur a terme plans d'acció anuals per assolir els propòsits que s'hagin prioritzat.

- Realitzar un procés d'autoavaluació contínua.

- Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant del Pla d'educació per a la sostenibilitat com del Pla d'acció anual.

- Participar en les formacions, jornades d'intercanvi o altres activitats que s'organitzen des del Programa per consolidar i millorar la xarxa d'escoles verdes.